Događanja

GRI napušta G4 smjernice i razvija nove Standarde za izvještavanje o održivosti

U Amsterdamu je od 18. do 20. svibnja održana 5. globalna konferencija GRI-a. Najvažnija novost koja je dominirala Konferencijom odluka je GRI-ja da napusti posljednje G4 smjernice te da izradi nove standarde izvještavanja o održivosti.

 

U Amsterdamu je od 18. do 20. svibnja održana 5. globalna konferencija GRI-a. Okupljanje nekoliko tisuća ljudi iskorišteno je za mnoge rasprave o budućnosti izvještavanja o održivosti te je razmijenjeno mnogo novih ideja i dobre prakse. No najvažnija novost koja je dominirala Konferencijom odluka je GRI-ja da napusti posljednje G4 smjernice te da izradi nove standarde izvještavanja o održivosti.

Smjernice za izvještavanje G4 trenutno su najzastupljeniji i najšire korišten alat za izvještavanje o održivosti na svijetu kojeg koriste tisuće organizacija u više od 90 zemalja svijeta. GRI je odlučio postojeće smjernice preoblikovati u standard. Smatra se kako će se time napraviti daljnji koraci u procesu razvoja izvještavanja te kako će na taj način smjernice za izvještavanje biti lakše prilagodljive novim i stalno rastućim zahtjevima za izvještavanje, a nove teme se lakše moći integrirati u proces izvještavanja u budućnosti. Standardizacija će isto tako omogućiti lakše referenciranje odnosno referiranje na pojedine teme ili standarde iz G4 te će ih na taj način lakše koristiti druge javne politike i inicijative u svijetu.

Očekuje se da će novi G4 Standardi biti objavljeni u listopadu 2016. godine te da će se za potrebe izvještavanja G4 smjernice koristiti do zaključno kraja 2017. godine kada će na snagu stupiti izvještavanje prema novim GRI Standardima.

Najvažnije promjene

  1. GRI Standardi su modularne strukture i sastoje se od tri opća standarda koje mogu primijeniti sve organizacije koje izvještavaju te dodatno 35 tematski specifičnih objava (standarda) koji se mogu odabrati ovisno o listi materijalnih tema (aspekata). Tematski specifični Standardi se temelje na aspektima G4 Smjernica.
  2. Standardi predstavljaju jasniju razliku između zahtjeva (treba), preporuka (bi bilo dobro) i smjernica (može) kao različite razine važnosti primjene.
  3. Sadržaj G4 smjernica je prerađen kako bi se poboljšala jasnoća, pojednostavio jezik te kao bi se Standardi učinili jasnijim i lakšim za korištenje
  4. Neki dijelovi sadržaja G4 su premješteni ili povezani kako bi se izbjeglo ponavljanje
  5. Dodatna pojašnjenja su ponuđena za elemente G4 koji su bili češće problematični kao što je definiranje granica aspekata ili kako izvijestiti o temama koje nisu pokrivene GRI standardima.

Najvažnije koristi

Prelazak s G4 smjernica na izvještavanje GRI Standardima će:

  • Unaprijediti vjerodostojnost i primjenu GRI standarda diljem svijeta
  • Omogućiti GRI Standardima da budu snažnije referencirani u javnim politikama te da se time ojača primjena vjerodostojnog izvještavanja o održivosti
  • Omogućiti da se pojedini standardi dodatno samostalno unapređuju omogućujući njihovu trajnost pomoću relevantnih međudržavnih instrumenata i njihovog razvoja u specifičnim područjima
  • Olakšati dostupnost Standarda za nove i postojeće korisnike zahvaljujući jednostavnijem jeziku i modularnoj strukturi
  • Pružiti podršku trajnijom i kvalitetnijom strukturom izvještavanja lakšim razlikovanjem zahtjeva, preporuka i uputa.

Posebno korisno je dodatno naglašavanje onih dijelova smjernica koje su se u izvješćima najčešće zanemarivale kao što je Pristup upravljanju sada izvučen u seriju SRS 300 čime se naglašava potreba da izvještaj prezentira dovoljno informacija o procesu upravljanja pojedinim nefinancijskim utjecajem poduzeća.

Struktura GRI Standarda

GRI Standardi su organizirani kao set modularnih Standarda: Tri su opća Standarda koji se mogu primijeniti na bilo koju organizaciju (serije 100, 200 i 300) te tematski specifični Standardi (serije 400, 500 i 600) koji pokrivaju ekonomske, okolišne i društvene teme.

Sadržaj Standarda je predstavljen drugačije nego li je bio u G4 Smjernicama što je rezultat reorganizacije G4 sadržaja u multiplicirane, modularne Standarde koji su unaprijeđeni jasnijim i jednoznačnim opisima i uputama. Svaki se Standard sastoji od slijedećih dijelova: Uvoda koji sadrži pregled sadržaja standarda, informacije o tijelu koje snosi odgovornost za kreiranje Standarda, svrhu Standarda, popis referentnih dokumenata koji se koriste uz Standard, upute kako koristiti Standard, te druge važne informacije koje pomažu uspostavu okvira izvještavanja. Nakon uvoda slijedi sam Standard koji se temelji na sadržaju G4 te relevantne reference.

Standardi su dizajnirani kako bi pojednostavili informaciju o tome što se  od organizacije koja izvještava traži te kako da izvijesti na pravi način. Tri su tipa sadržaja svakog Standarda: zahtjevi, preporuke i upute. Sadržaj G4 je prerađen na način da je sada potpuno jasno što organizacija mora izvijestiti, što je preporučljivo te što može ali i ne mora izvijestiti.

Sve što je navedeno kao zahtjev za izvještavanje je obvezno za izvijestiti i nalazi se pod naredbom mora (shall). Organizacija koja izvještava mora se uskladiti sa svim relevantnim zahtjevima kako bi mogla deklarirati da je sukladna s GRI Standardima.

Preporuke za izvještavanje nisu mandatorne i navedene su pod preporukom izvještavanja (should). Ovi dijelovi Standarda potiču razvoj pojedine aktivnosti u organizaciji koja izvještava. Treću razinu predstavljaju Smjernice kao dio standarda koji nije pod zahtjevom te organizacija sama donosi odluku hoće li ili neće izvijestiti po ovom dijelu (can). Ovaj dio sadrži okvir i primjere za bolje razumijevanje objava informacija. Također opisuje moguće ili dostupne scenarije za objavljivanje informacija.

U Standardu je poseban naglasak stavljen na pojašnjenja nekih dijelova G4 Smjernica koji su se pokazali problematični u postupku primjene. Tako je primjerice pojašnjeno korištenje termina utjecaj (impact) kako bi bilo potpuno jasno u koje kontekstu se utjecaj ispituje i radi li se o utjecaju na ekonomiju, okoliš ili društvo. Na ovaj način želi se izbjeći dosadašnje nerazumijevanje riječi utjecaj unutar koje se često promatrao utjecaj na organizaciju (kroz smanjenje prihoda). Ako se pak u tekstu radi o utjecaju na samu organizaciju onda standard koristi druge termine kao npr. posljedice za organizaciju

Sastav GRI Standarda

SRS 101 Osnove

Standard SRS 101: Osnove je dizajniran kao polazišna osnova za korištenje GRI Standarda. Donosi kriterije po kojima se izvještava sukladno Standardima te principe izvještavanja prema kojima se definira kvaliteta i sadržaj izvješća sukladno G4.

SRS 201: Opće objave

Opći standardni podaci iz G4 su povezani u jedan Standard: SRS 201: Opće objave koje povezuju informacije o organizaciji koja izvještava i praksi izvještavanja o održivosti. Dodatno uz Uvod i Reference, Standardi donose 6 glavnih područja: 1. Organizacijski profil, 2. Strategija (prije Strategija i analiza), 3. Etika i integritet, 4. Upravljanje, 5.Uključivanje dionika, 6. Prakse izvještavanja (kombinira Profil izvještaja i Identificirani materijalni aspekti i granice iz G4). 

SRS 301: Pristup upravljanju

Sadrži prijašnji DMA – pristup upravljanju, a dizajniran je kako bi bio korišten zajedno s materijalnim temama, ali i temama koje nisu obrađene GRI Standardima. Standard traži od organizacije da ponudi opis pristupa koji se koristi za upravljanje materijalnim temama i povezanim utjecajima. Pristup upravljanju komplementaran je tematski specifičnim objavama.

Tematski specifični standardi

Svaki G4 aspekt je sada prezentiran odvojenim tematski specifičnim standardom. Svaki tematski specifični standard može biti korišten za objavu materijalnih tema te sadrži zahtjeve, preporuke i smjernice za svaku pojedinu tematski specifičnu objavu. Svaki tematski specifični standard je dizajniran kako bi se koristio sa SRS 301: Pristupom upravljanju, kako bi organizacija izvijestila istovremeno o pristupu upravljanju i tematski specifičnim objavama za svaku materijalnu temu. Tematski specifični standardi su organizirani u tri kategorije (serije) i sukladno tome numerirani: Ekonomske teme (serija 400), Okolišne teme (serija 500), Društvene teme (serija 600).

Dodatna pojašnjenja

Opis Granica tema (aspekata) je u novim Standardima dodatno revidiran, pojašnjen i objašnjen detaljno u SRS 101 Osnove, SRS 301: Pristup upravljanju i Rječniku. Cilj je bio pojasniti kako organizacija treba definirati granice za svaku temu i daje više detalja kako odrediti granice teme ako se radi o području izvan organizacije.

Novi Standardi također pojašnjavaju kako organizacija koja izvještava treba povezati svoje materijalne aspekte s listom ponuđenih tema koje nude GRI Standardi (serije 400, 500 i 600). Ova su pojašnjenja ponuđena zbog konfuzije koja je evidentirana kod korisnika G4 pri izvještavanju o aspektima koji su slični ali ne i identični temama (aspektima) koje je nudio G4.

Sektorski pokazatelji uključeni su u SRS 101: Osnove, s ciljem povećanja jasnoće o tome kako koristiti sektorske smjernice kako bi organizacija lakše identificirala materijalne teme. Korištenje sektorskih smjernica više nije zahtjev prilikom pripremanja izvještaja sukladnog sržnoj niti opsežnoj razini izvještavanja prema GRI Standardima.

Pojašnjena su i očekivanja o tome kako organizacija treba definirati granice utjecaja izvan organizacije (kao što su utjecaji dobavljačkog lanca jer nije uvijek moguće posjedovati sve potrebne informacije za jasnu objavu svih utjecaja). Ako su granice teme određene izvan organizacije, organizacija i dalje o njima mora izvijestiti ako prati GRI Standarde. Organizacija mora izvijestiti o svojem pristupu upravljanju ovim utjecajima korištenjem SRS 301: Pristup upravljanju. Ako je objava specifične teme u pitanju o kojoj se ne može izvijestiti zbog nedostatnih informacija, organizacija može koristiti pravo na izuzeće.

Izvještavanje o drugim materijalnim temama – Pojačane su upute o tome kako ugraditi sve materijalne teme pobrojane u 201-47 (prije G419, lista materijalnih aspekata), čak i ako one nisu pokrivene tematski specifičnim GRI Standardom. Ovo pojašnjava dilemu treba li uključiti materijalne teme koje nisu bile popisane u materijalnim aspektima. Ukoliko materijalna tema nije obrađena specifičnim standardom, organizacija mora korištenjem SRS 301: Pristup upravljanju izvijestiti o pristupu upravljanja ovom temom kao i koristiti druge objave koje nude Standardi.

Pojašnjenje opisa tema (aspekata)

Standardi sada nude revidirane opise svake teme (prije aspekta) u uvodnom dijelu svakog specifičnog standarda što bi trebalo olakšati izvještavanje organizacija te razumijevanje prirode svake teme te povezanih tema koje se mogu grupirati s ciljem zajedničkog izvještavanja.

Očekivanja o izvještavanju o dobavljačkom lancu dodatno su pojašnjena u SRS 201-9 (prije G4-12) kako bi se bolje objasnila očekivanja od organizacije koja izvještava. Ovo pojašnjenje je posljedica nedosljednog izvještavanja po ovoj objavi (pokazatelju).

Struktura pokazatelja iz poglavlja „Strategija i analiza“ objašnjena u SRS 201-14 (G4-1 i G4-2) je revidirana kako bi bila u skladu s ostalim objavama. Isti sadržaj je stoga prebačen iz dijela objava (pokazatelja) te se sada nalazi samo u preporukama za izvještavanje. 

Izvještavanje o procesu definiranja sadržaja izvještaja (G-18) dodatno je pojašnjeno u SRS 101: Osnove (Poglavlje 2) i SRS 201: Opći podaci kako bi se pojasnila očekivanja od organizacija koje izvještavaju. Dodatno će se razviti vodič koji će obuhvatiti područje G4-18 uputu i služit će kao neobvezna referenca koja će se moći koristiti sukladno GRI Standardima.

Izvještavanje o Indeksu sadržaja (G-32) sada je razdvojeno u tri odvojene objave (201-54, 201-55, i 201-56). Objava sadržaja je sada revidirana te je format manje specificiran, a zahtjevi vezani uz objavu sadržaja su minimalni dok je tablica samo na razini preporuke.  

Kao i do sada ostaju dvije opcije razine izvještavanja (sržna i opsežna). Ipak sada su jasniji kriteriji za svaku opciju, a uz objavu razine sada se zahtjeva i izjava koju je potrebno uključiti u sve tiskane materijale. Korištenje pojedinih objava (pokazatelja) GRI Standarda i sada je moguće uz napomenu „sukladno SRS“.

Ukinuti aspekti

Revizijom i preradom G4 smjernica u SRS Standarde, došlo je do ukidanja i grupiranja nekih materijalnih aspekata iz G4. Ukinuti su: Prijevoz (Okolišni), Proizvodi i usluge (Okolišni), Opći (Okolišni), Mehanizmi rješavanja sporova u vezi s okolišem (Okolišni), Mehanizmi rješavanja sporova u vezi s radnim odnosima (Radni odnosi i dostojan rad), Ulaganje (Ljudska prava), Mehanizmi rješavanja sporova vezanih uz ljudska prava (Ljudska prava), Mehanizmi rješavanja sporova vezanih uz utjecaje na društvo (Društvo).

Neki nazivi iz G4 su pojednostavljeni ili revidirani radi konzistencije te je došlo do nekih promjena. Tako je sada: Aspekt – Tema; Opći standardni podaci – Opći podaci; Specifični standardni podaci – nije u uporabi; Pokazatelj – Objava; DMA – Pristup upravljanju; Organizacija – Organizacija koja izvještava.

Zbog velikih promjena koje će uslijediti radi nove metodologije izvještavanja, krajem lipnja HR PSOR će održati predavanje o novim GRI Standardima. Pratite naše objave radi više informacija.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: